top of page

היום השני

9/6

08:00 - 07:30

09:30 - 08:00

  • כל קבוצה תשפט על ידי שני צוותי שופטים.

  • 15 הקבוצות הטובות ביותר יעלו לגמר.

11:00 - 09:45

  • הצגת המוצרים לצוות השופטים

  • משך כל פרזנטציה 3 דקות. 
    ינתנו 2 דקות לטובת מענה על שאלות. 

 11:45 - 11:15

11:45 

  • ייתבצע באמצעות הסעות מאורגנות.

  • הורדת הנוסעים בפקולטה להנדסה.

לוח זמנים 

bottom of page